Private fengsel

Diskusjon om politiske temaer fra det Norske nyhetsbildet.

Innlegg Per Anton Rønning 25 Jan 2004, 16:07

Caft skrev:Hevn:
Debatten preges av manglende definisjon på ordet. Hevn er å skade noen med årsak i svar på tidligere skade på den som utfører den. Det er irrasjonelt fordi årsaken er sadisme (ønsket om å skade). Mens straff handler om problemløsning, handler hevn om å skade.

Hevn bunner ikke i sadisme. Es sadist vil skade sitt offer og glede seg over dette, selv om
offeret ikke har gjort en katt fortred. Så dette er jeg definitivt uenig i.
Sadisme er en egenskap som enkelte mennesker har, men den kan ikke kalles irrasjonell,
fordi den er en menneskelig egenskap. Den skyldes en emosjonell "forstyrrelse" som fører til
at sadisten føler glede ved å skade sitt offer.
Dette er ikke på noen måte en prisverdig menneskelig egenskap, tvert imot. Men den
er en del av det menneskelige og dermed ikke irrasjonelt.

Det kan ofte være vanskelig å skille disse to. Ta f.eks. en slosskamp. En starter å sloss, og den andre gir svar på tiltalte. Den som svarer, gjør han det på grunn av hevn (ønsket om å skade denne personen tilbake), eller straff (problemløsning) for å forhindre at han prøver seg på nytt? Eller en kombinasjon?

Jeg tror det er en kombinasjon.

Uansett kan man ikke basere straffereaksjoner på hevn, fordi hevn er individuelt beliggende. Ønsket om hevn varierer fra person til person. For å ta meg selv som eksempel, dersom noen hadde brutalt drept noen av mine nærmeste, så har jeg ikke noe spesielt ønske om å skade morderen, men vil heller ønske dødsstraff for å fjerne problemet.

Riktig, statens monopolisering av straff kommer i stedet for individuell hevn, fordi hevn
kan føre til uforutsigabre kjedereaksjoner og må derfor bringes under kontroll.

MVH
PAR
Per Anton Rønning
 
Innlegg: 3322
Registrert: 09 Sep 2003, 08:54
Bosted: Oslo

Innlegg andyq 21 Jun 2008, 10:16

Hvis det skal være mulig med private fengsler, så må noen tjene på å ha de fengslede

Helt opplagt. Er det noen her som vet hva et fengselsdøgn koster? (det verste er at jeg mener jeg hørte om en pris på kr 10 000,- en gang, men dette er helt i det blå. Man burde imidlertid kunne lære av hotell-faget, slik sykehus nå gjør. Ikke dermed sagt at fanger skal behandles som hotellgjester!).


Ifølge denne linken koster et fengselsdøgn i overkant av 1300.
Privatisering med effektiv drift burde det være langt mer oppnåelig enn hvis prisen hadde vært 10kkr.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok ... ?id=278393

"Døgnprisen for Oslo fengsel (kriminalomsorgens andel) er beregnet til kr 1 387 med de forutsetningene som er lagt til grunn i tabellen ovenfor."

andyq
andyq
 
Innlegg: 2
Registrert: 21 Mai 2008, 09:44

Innlegg ehasl 03 Aug 2008, 17:12

Det blir akkurat under 10000 i uken, det. Latterlig mye.

Jeg ser for meg at en byggherre bygger et fengsel ute i Gokk og leier dette ut til en fast pris, eventuelt at det tas opp et lån for å finansiere bygging av fengselet. I begge tilfeller vil firmaet som driver fengselet ha en relativt stabil og lav månedlig utgift per ansatt til selve logien. Det nøyaktige tallet vet jeg ikke, men hvis man sammenligner med studentboliger til 2500 kroner, som til og med er i byen, så er det lett å se at denne kostnaden lett kommer under 1500, i hvert fall.

Jeg vet ikke hvor mange fanger hver vakt kan holde styr på, men det er mange flere enn nå. Man må bygge fengselet riktig, ha gode sikkerhetsordninger og god organisering av fangenes begrensede "bevegelsesfrihet" (sikre dører, ingen store forsamlinger etc.). Man kan ha noen få bevæpnede vakttårn og minefelt for å stanse fluktforsøk (eventuelt mer humane løsninger som implanerte radiosendere, midlertidige tatoveringer i ansiktet, stripete drakter etc :-)). Lokalt "opprørspoliti" med køller, tåregass og bedøvelses-/paralyseringsvåpen stanser tilløp til uro. Det er ikke utenkelig at hver vakt i fengselet kan passe på 50 innsatte. Det vil i så fall koste maksimum 1000 kr/mnd.

Disse tiltakene må overvåkes og kontrolleres av "fengselstilsynet", som også koster penger, men dette er noen ganske få personer med høy lønn som reiser rundt til fengslene. Fengslene trenger også noen få leger, men disses tjenester betales kanskje direkte av fangene. Organiseringen av fangene og pengeinnsamlingen, og innføringen av varer, vil koste penger.

Alt nevnt over er å betrakte som investeringer firmaet gjør med sikte på å oppnå avkastning.

Med dagens matvarepriser går det fint å overleve på under 2000 i måneden. Dette er godt innenfor det en fange vil tjene om han løfter en finger, til og med om man trekker fra lovpålagt "skatt" til oppfyllelse av erstatningsansvar. På grunn av det begrensede arbeidsmarkedet (én dominerende arbeidsgiver) må en slags minstelønnsordning vedtas i fengsels-loven.

Ideelt sett vil merverdien av fangenes arbeid være så stor at den dekker investeringene og i tillegg gir fengselsfirmaet et pent overskudd.

Fordi fangene til en hver tid selv må tjene til livets opphold og ekstra goder som større rom, eget vannklosett, tobakk, bedre mat osv., har de motivasjon for å arbeide best mulig, og dette vil både sikre at firmaet går i pluss og at mest mulig av ofrenes erstatninger blir betalt.

Jeg synes ikke det er galt at noen få flinke fanger får jobbe utenfor murene, så lenge dette gjøres økonomisk bærekraftig samtidig som fengselet stilles til ansvar ved rømninger. Det er her snakk om fanger som har vist med eget ærlig arbeid at de er egnet til å befinne seg utenfor fengselet, som har sluttet med heroin, brutt med de dårlige vennene og passert intervjuer og undersøkelser. Det er rimelig at fanger som viser forbedring, får proporsjonell straff i stedet for "proporsjonell straff pluss det som er nødvendig for å redusere kriminaliteten til et minimum".
ehasl
 
Innlegg: 143
Registrert: 11 Sep 2005, 11:53

Innlegg loff209 06 Aug 2008, 20:55

ehasl skrev:Fengslene trenger også noen få leger, men disses tjenester betales kanskje direkte av fangene.


Her ga du meg litt å spille på; hva slags politikk fører DLF på helsetjenester under fengselsopphold? Jeg har sett for meg at en person som er fengslet må ha krav på et visse basistjenester, men på sett og vis kan det virke å være en liberalistisk gråsone.

Jeg tror at situasjoner som: uforsikret person oppdager han har kreft, og begår kriminalitet for å få gratis behandling i fengselet - kan være vanskelig å unngå.

Et innlysende alternativ er jo å ikke ha en fri helseordning tilknyttet fengselsopphold. Men da kan man altså risikere å måtte la folk "råtne i fengsel", noe som heller ikke virker spesielt ønskelig (her finnes selvfølgelig unntak..).

Å holde noen fengslet innebærer tvang, riktignok rettmessig tvang. Jeg vil gå ut ifra at denne tvangen rent ideologisk ikke gir fangen noen plutselig rett til helsetjenester. Om en fange har en helseforsikringsavtale kan vel denne benyttes sålenge det ikke skulle foreligge spesielle omstendigheter som tilsier at han ikke skulle få tillatelse til å benytte den. Men for de uforsikrede - fører DLF en politikk der de helt, delvis eller ikke får noe helsetilbud under oppholdet i fengsel? Er tanken at, slik som ehasl foreslår, de selv sørger for å finansiere dette (evt via familie eller andre)?
loff209
 
Innlegg: 32
Registrert: 26 Jan 2005, 00:38

Innlegg Vegard Martinsen 07 Aug 2008, 06:28

loff209 skrev:
ehasl skrev:Fengslene trenger også noen få leger, men disses tjenester betales kanskje direkte av fangene.


Her ga du meg litt å spille på; hva slags politikk fører DLF på helsetjenester under fengselsopphold? Jeg har sett for meg at en person som er fengslet må ha krav på et visse basistjenester, men på sett og vis kan det virke å være en liberalistisk gråsone.

Jeg tror at situasjoner som: uforsikret person oppdager han har kreft, og begår kriminalitet for å få gratis behandling i fengselet - kan være vanskelig å unngå.

Et innlysende alternativ er jo å ikke ha en fri helseordning tilknyttet fengselsopphold. Men da kan man altså risikere å måtte la folk "råtne i fengsel", noe som heller ikke virker spesielt ønskelig (her finnes selvfølgelig unntak..).

Å holde noen fengslet innebærer tvang, riktignok rettmessig tvang. Jeg vil gå ut ifra at denne tvangen rent ideologisk ikke gir fangen noen plutselig rett til helsetjenester. Om en fange har en helseforsikringsavtale kan vel denne benyttes sålenge det ikke skulle foreligge spesielle omstendigheter som tilsier at han ikke skulle få tillatelse til å benytte den. Men for de uforsikrede - fører DLF en politikk der de helt, delvis eller ikke får noe helsetilbud under oppholdet i fengsel? Er tanken at, slik som ehasl foreslår, de selv sørger for å finansiere dette (evt via familie eller andre)?


Jeg er enig i det som skisseres ovenfor, dvs. at fanger som ikke har helseforsikring og som ikke kan få dekket helseutgifter på annet vis (egen kapital, arv, gaver, frivillige bidrag, etc.), kun vil få et basistilbud av helsetjenester.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg ehasl 07 Aug 2008, 17:26

Er du også enig i at fengslene må pålegges å gi en form for minstelønn (per time) til fangene, eller annen regulering av arbeidsforholdene, som erstatning for manglende konkurranse på markedet i fengslene? Eller kan man kanskje stille fengselet til ansvar for fangenes gjeldsinnbetalinger? Alternativet til disse løsningene er, slik jeg ser det, nærmest slaveri, for da kan monopolet i fengselet yte et urimelig press på fangene både når det gjelder lønn og priser, som ikke ville ha vært der hvis man hadde et marked med flere aktører, og skyldnerene ville hatt dårlige muligheter til å betale for seg.

Har fangene i DLFs fengsel rett til å aktivt drive forretninger som er utenfor fengselet? I hvor stor grad vil kommunikasjon tillates? Mest mulig innenfor sikre grenser, eller uansett meget begrenset?

Kan en medeier i et fengsel også være innsatt, eller vil habilitetsreguleringer av fengslene hindre dette?
ehasl
 
Innlegg: 143
Registrert: 11 Sep 2005, 11:53

Innlegg frosken 08 Aug 2008, 04:09

Uansett kan man ikke basere straffereaksjoner på hevn, fordi hevn er individuelt beliggende.


Hvis vi skal dømme eller straffe en person, hvis illgjerning omfatter forhold hvor vi selv er part, er nok hevnmotivet verdt å nevne.
Noe helt annet blir det imidlertid når en uhildret tredjeperson(dommer) etter gjeldende lover og regler fastsetter en straff tråd med dette. Dette er kun en forutsigbar konsekvens av ens handlinger og kan ikke kalles hevn.
Hevn bærer ofte preg av ikke å stå i forhold til ugjerningen og å være emosjonellt motivert. Jeg tviler på at foreldre som straffer sine barn gjør det av hevnlyst. Foreldrenes reaksjoner er i likhet med dommerens en reaksjonsform som anses nødvendig når verbal dialog har mislyktes.
Mao, man har fått lært hva som er rett og galt, og man velger å gi blaffen. Da må det kommuniseres på en annen og mer formålstjenlig måte.

De som er tvunget inn i forsvaret er utsatt for statlig slaveri. Hva ellers skal det kalles når fredelige mennesker tvinges til blindt å adlyde andre og om nødvendig dø for vår egen regjerings rett til å fortsette å diktere befolkningen?
Synes derfor det blir litt feil at de som velger å ekskludere seg selv fra siviliserte lover/samfunn skal kunne kreve avtaler om hvor bra de skal ha det.

En tenkt løsning:
Den dømte får sette opp sin ønskeliste etter hvor han ønsker å sone. Dersom det er ønskelig å sone på Ullersmo etter de forholdene direktøren der har bestemt, sendes forespørsel dit.
Direktøren vurderer søknaden og kan innvilge eller avslå den. Blir den avslått sendes søknaden til andrevalget osv.
Da vil de som drifter fengslene på en god måte avansere, og motsatt forsvinne.
Akkurat som ellers i et fritt marked. :)
frosken
 
Innlegg: 176
Registrert: 07 Apr 2004, 04:45

Innlegg Vegard Martinsen 08 Aug 2008, 06:31

ehasl skrev:Er du også enig i at fengslene må pålegges å gi en form for minstelønn (per time) til fangene, eller annen regulering av arbeidsforholdene, som erstatning for manglende konkurranse på markedet i fengslene? Eller kan man kanskje stille fengselet til ansvar for fangenes gjeldsinnbetalinger? Alternativet til disse løsningene er, slik jeg ser det, nærmest slaveri, for da kan monopolet i fengselet yte et urimelig press på fangene både når det gjelder lønn og priser, som ikke ville ha vært der hvis man hadde et marked med flere aktører, og skyldnerene ville hatt dårlige muligheter til å betale for seg.


Jeg tror nok at det bør være slik at fangene kan arbeide (frivillig) og at de derved kan tjene litt penger.

Men denne lønnen må nok være en god del lavere enn markedslønn for tilsvarende arbeid utenfor fengslet.

Har fangene i DLFs fengsel rett til å aktivt drive forretninger som er utenfor fengselet?


Det vil nok være begrensninger, men fangen kan ikke drive en forretning som er involvert i det som han er dømt for.

I hvor stor grad vil kommunikasjon tillates?


Kommer an på hva fangen er dømt for, men det vil neppe være helt fritt.

Kan en medeier i et fengsel også være innsatt, eller vil habilitetsreguleringer av fengslene hindre dette?


De som er involvert i drift/eierskap av fenglser må nok ha rent rulleblad.
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Innlegg lpride 08 Aug 2008, 12:47

Det er viktig at å sone i et privat fengsel ikke gir større frihet enn å sone i et statlig fengsel. Enhver fengselsstraff innebærer at en dømt person rettmessig blir fratatt en eller flere friheter (hvilke friheter det er snakk om vil variere med hvilke type dom en pådrar seg).

Forhold som i rimelig utstrekning varierer mellom fengslene kan godtas. Men i all hovedtrekk vil personer som er dømt for samme type kriminalitet bli plassert i samme fengsler, og dermed vil kvaliteten og ordningene på fengslene hvor personer dømt for samme type kriminalt sitter, variere minimalt.

ehasl skrev:Er du også enig i at fengslene må pålegges å gi en form for minstelønn (per time) til fangene, eller annen regulering av arbeidsforholdene, som erstatning for manglende konkurranse på markedet i fengslene?

Pålegges er feil begrep å bruke, med mindre det presiseres at det kan pålegges som følger av vilkår avtalt frivillig i en kontrakt mellom staten og det private fengselet.

Jamfør teksten min ovenfor er det viktig at lønnsvilkårene kun varierer i rimelig utstrekning. Siden fanger dømt for lignende straffer vil sitte i samme fengsler, vil dette problemet være minimalt eller ikke-eksisterende siden staten og de private fengslene inngår en avtale.

Det skal uansett ikke være slik at en person dømt for et brudd X, kan sone i A og tjene Y,- i timen, mens en annen person dømt for samme brudd, kan sone i B og tjene 50% mer.

Eller kan man kanskje stille fengselet til ansvar for fangenes gjeldsinnbetalinger?

Slik jeg ser det vil dette være et urimelig krav å stille til de private fengslene. Igjen, forhold vil bli regulert gjennom avtale, og partene vil tilpasse seg frivillig, og komme frem til fungerende løsninger.

Har fangene i DLFs fengsel rett til å aktivt drive forretninger som er utenfor fengselet? I hvor stor grad vil kommunikasjon tillates? Mest mulig innenfor sikre grenser, eller uansett meget begrenset?

Dette kommer heilt an på hvilke type dommer de soner.

Kan en medeier i et fengsel også være innsatt, eller vil habilitetsreguleringer av fengslene hindre dette?

For å drive og/eller eie fengsel bør en ikke være dømt for mer seriøse brudd. Dersom en skulle eie eller drive et fengsel og bli dømt for noe samtidig, bør vedkommende plasseres i et annet fengsel så langt det lar seg gjøre. Man kan også snakke om de tilfeller hvor vedkommende driver eller eier fengselet hvor straffen må sones ("må" fordi det kan hende at bruddet vedkommende begår kun sones i dette fengselet), men disse tilfellene vil ikke oppstå i praksis. Dette er fordi staten minimalt skal ha fengselsplasser for alle typer dommer. Dette vil si at dersom vedkommende f eks blir dømt for drap, og han eier det eneste private fengselet som har fanger dømt for drap, vil det uansett være et statlig fengsel hvor drapsdømte soner. Dette vil da være førstevalget hvor vedkommende skal plasseres.


Jf. alt ovenfor, er det viktig å se at forhold og vilkår vil bli regulerte gjennom kontrakter mellom staten og private fengseler. Staten vil utarbeide en del retningslinjer hvilket vil bli nedfelt i disse kontraktene. De private fengslene inngår avtalen frivillig.
asdasdasd
Brukerens avatar
lpride
 
Innlegg: 283
Registrert: 27 Sep 2007, 07:10

Innlegg ehasl 09 Aug 2008, 21:37

lpride skrev:Jf. alt ovenfor, er det viktig å se at forhold og vilkår vil bli regulerte gjennom kontrakter mellom staten og private fengseler. Staten vil utarbeide en del retningslinjer hvilket vil bli nedfelt i disse kontraktene. De private fengslene inngår avtalen frivillig.


Ja, det er et godt utgangspunkt. Så slipper fengslene uforutsigbarhet. De vet før de etablerer fengselet hvordan vilkårene "i verste fall" vil se ut (ut fra statens retningslinjer), og staten kan ikke senere pålegge dem alskens endringer. Men man må jo ha noen faste regler også, om behandling av fanger og sånt.

Da jeg nevnte minstelønn mente jeg per time utført arbeid, og så det for meg i den kontekst at fangene selv kjøper det de trenger for å overleve (som en streng konfrontasjon med virkeligheten). Dette (minstelønn) vil i så fall kanskje bli en slik ting som staten ønsker å få med i kontrakten hvis et fengsel ønsker å drive på denne måten. Er denne arbeidsordningen for nær slaveri? Jeg synes ikke det, så lenge man ikke utsetter fangene for ytterligere vold og det krever lite arbeid å overleve.

Fengselsfirmaet ønsker at alle fangene skal være produktive. Da er det viktig
1. at ingen later seg,
2. at de fangene som er spesielt flinke blir belønnet for det,
3. at fangene er sunne og friske,

1 og 3 sikres ved å kreve en liten, og bare en liten, mengde arbeid for livsnødvendighetene. Jeg ser ingen bedre måte å gjøre 2 på enn å lønne fangene og selge dem forskjellige varer.

Det kunne jo tenkes at fengslene ville ønske å bruke en egen, reelt verdiløs, "fengselsvaluta" til handelen i fengselet, men det ville ligne stygt på slaveri. Hvis man i stedet bruker ekte penger, så vil det ha flere konsekvenser:
1. Fengslene må gi egne penger til fangene, hvorav en del ikke kommer tilbake.
2. De flinkeste fangene (til å arbeide og spare) vil få en flying start på det frie livet (eller en helvetes fest og så på'n igjen).
3. Fangene vil ha mulighet til å betale ned på gjelden sin.

2 og 3 er i henholdsvis allmenhetens og de pårørendes interesse, men hvis disse effektene skal bli merkbare, så må fengselet ut med ganske mye penger til fangene. Dette gjør det mindre lukrativt å drive fengsel, og gjør det usannsynlig at mange fengsler vil gå med på en slik avtale. Men verken rent slaveri eller passiv cellesitting er i tråd med gode idealer, så det må være verdifullt å finne et alternativ. Det kan dog kreve en del reguleringer, siden det er bukken som passer havresekken. Spørsmålet blir om dette er så verdifullt at staten skal spytte inn penger i det hvis de private ikke klarer å drive med fortjeneste. Skal staten betale fengslene for å ta vare på fangene? Det er kanskje innlysende...
ehasl
 
Innlegg: 143
Registrert: 11 Sep 2005, 11:53

Re: Private fengsel

Innlegg Gillette McAbre 12 Feb 2009, 20:59

Jeg er prinsipiell motstander av dette.
Jeg er av den oppfatning at bruk av makt mot enkeltmennesket er noe som bare kan initieres av
landets myndigheter og deres offentlig delegerte. Det er ikke noe som bør kunne delegeres til
private foretak.

At de kriminelle skal kunne pålegges arbeid for å dekke inn så mye som mulig av kostnadene forbundet
med fengselsstraffen finner jeg både akseptabelt og rimelig.
Gillette McAbre
 
Innlegg: 7
Registrert: 12 Feb 2009, 20:54

Re: Private fengsel

Innlegg simon 12 Feb 2009, 21:16

Jeg er enig med siste taler.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: Private fengsel

Innlegg -Henrik- 13 Feb 2009, 22:36

Gillette McAbre skrev:Jeg er prinsipiell motstander av dette.
Jeg er av den oppfatning at bruk av makt mot enkeltmennesket er noe som bare kan initieres av
landets myndigheter og deres offentlig delegerte. Det er ikke noe som bør kunne delegeres til
private foretak.

At de kriminelle skal kunne pålegges arbeid for å dekke inn så mye som mulig av kostnadene forbundet
med fengselsstraffen finner jeg både akseptabelt og rimelig.


Dette er forøvrig jeg også enig i. Dessuten tar (private) fengsler i USA i bruk svært effektive automatiserte løsninger nå. Dermed foregår det meste av fangevokternes arbeid uten kontakt med fangene. Videre kan man huse flere sonere med færre vakter enn tidligere.

Ved en liberal politikk, vil dog antall insatte minke betraktelig, fordi det da er mulig å leve normalt uten å bryte noen lover.
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: Private fengsel

Innlegg Skatteflyktning 17 Feb 2009, 04:07

Gillette McAbre skrev:Jeg er prinsipiell motstander av dette.
Jeg er av den oppfatning at bruk av makt mot enkeltmennesket er noe som bare kan initieres av
landets myndigheter og deres offentlig delegerte. Det er ikke noe som bør kunne delegeres til
private foretak.


ALtsaa er du imot selvforsvar!!
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

Re:

Innlegg Skatteflyktning 17 Feb 2009, 04:13

andyq skrev:
Hvis det skal være mulig med private fengsler, så må noen tjene på å ha de fengslede

Helt opplagt. Er det noen her som vet hva et fengselsdøgn koster? (det verste er at jeg mener jeg hørte om en pris på kr 10 000,- en gang, men dette er helt i det blå. Man burde imidlertid kunne lære av hotell-faget, slik sykehus nå gjør. Ikke dermed sagt at fanger skal behandles som hotellgjester!).


Ifølge denne linken koster et fengselsdøgn i overkant av 1300.
Privatisering med effektiv drift burde det være langt mer oppnåelig enn hvis prisen hadde vært 10kkr.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok ... ?id=278393

"Døgnprisen for Oslo fengsel (kriminalomsorgens andel) er beregnet til kr 1 387 med de forutsetningene som er lagt til grunn i tabellen ovenfor."

andyqFoerst blir du ranet av kjeltringen, og etterpaa blir du ranet av staten for aa betale oppholdet paa luksus-hotellet!

Jeg (som privat naeringsdrivende) er villig til aa drive fengslet gratis og paa toppen av det erstatte offeret (betale tilbake det han ble ranet) !!!
Skatteflyktning
 
Innlegg: 1036
Registrert: 24 Mai 2008, 21:02

ForrigeNeste

Gå til Innenrikspolitikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron