Side 1 av 2

Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 07 Des 2010, 12:39
-Henrik-
Eksisterer noe slik?

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 07 Des 2010, 17:20
Vegard Martinsen
-Henrik- skrev:[Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?-] Eksisterer noe slik?


Vel, slikt reguleres av kontrakter.

Dersom et firma sier til sine kunder at "våre meglere (og andre dette kunne gjelde for) benytter ikke informasjon de oppnår i jobben til annet enn å gi råd til kunder, de kjøper ikke selv, hverken direket eller indirekte", så vil det være kontraktsbrudd dersom de allikevel gjør det.

Det skal mao. ikke være noen lovgivning på dette området (annet enn som på alle andre områder at kontrakter skal overholdes).

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 07 Des 2010, 17:25
André Risnes
Børsene kan også ha regler mot innsidehandel i selskapene de noterer.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 11 Apr 2011, 21:06
superted
En annen mulighet er at børsen kan kreve at alle handler skjer i full åpenhet, dvs med fullt navn, stilling, firma. Når en sentral skikkelse i et børsnotert firma da ønsker å selge eller kjøpe en stor mengde aksjer i eget firma er dette verdifull informasjon for andre spekulanter.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 11 Apr 2011, 21:25
Petter Sandstad
Som superted peker på, så virker innsidelovene i dag til å hindre informasjon fra å nå markedet så tidlig som det eller ville ha gjort. Og det er vanskelig å se hvordan man kan forsvare at markedet ikke skal få tilgang på denne informasjonen.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 12 Apr 2011, 22:47
stian
"INSIDER TRADE" dukker da ofte opp på tickeren. Så lange du rapportere inside handel så er den lovelig slik jeg kan forstå det.

Eksempel: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do ... eId=278749

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 18 Apr 2011, 17:24
superted
stian skrev:"INSIDER TRADE" dukker da ofte opp på tickeren. Så lange du rapportere inside handel så er den lovelig slik jeg kan forstå det.

Eksempel: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do ... eId=278749

Oslo Børs skiller mellom innsidehandel og ulovlig innsidehandel. Før var det slik at innsidere ikke kunne handle i de "røde perioder", som i tiden like før offentliggjøring av resultatrapporter. I dag kan innsidere handle når som helst, men bare så lenge det ikke er på bakgrunn av innsideinformasjon som er "egnet til å påvirke kursen merkbart". I praksis tror jeg dog at de "røde periodene" fortsatt brukes som en rettesnor for innsidehandel, da en innsidehandel tett opptil offentliggjøring av resultater vil bli fulgt med argusøyne.

Oslo Børs skrev:Ulovlig innsidehandel skjer når en primærinnsider eller andre ansatte, rådgivere eller øvrige personer handler på bakgrunn av innsideinformasjon som er egnet til å påvirke kursen merkbart og som ikke er offentlig tilgjengelig og allment kjent.

Ifølge verdipapirloven skal innsidehandel alltid rapporteres, men ikke nødvendigvis umiddelbart -- "senest innen åpningen av regulert marked dagen etter at kjøp, salg, bytte eller tegning har funnet sted." (vphl. §4-1 stk. 1)

Med andre ord blir informasjonsasymmetrien i en innsidehandel sannsynligvis først åpenbar for den andre parten dagen etter (se f. eks. datoene på børsmeldingen du linket til).

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 26 Apr 2011, 08:25
stian
Spørsmålet var innsidehandel, ikke ulovelig innsidehandel :)

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 26 Apr 2011, 21:35
superted
stian skrev:Spørsmålet var innsidehandel, ikke ulovelig innsidehandel :)

Hva mener du med dette? Er det en slags rettskrivningsspøk? I så fall forstod jeg den ikke.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 28 Jan 2012, 05:56
-Henrik-
Ser noen her nevner meldepliktige handler etc. Men det er jo ikke bare snakk om at primærinnsiderne handler. Det er forskjell på en primærinnsider og en som handler på innsideinformasjon. Man kan fint handle på bakgrunn av innsideinformasjon selvom man ikke er en primærinnsider. Den personkrets som er primærinnsidere er definert i verdipapirhandelloven §3-6 første ledd. En som handler med innsideinformasjon er enhver person som sitter med innsideinformasjon, uavhengig av om han er en primærinnsider eller ei.

Vphl §3-2 stiller 3 kumulative krav til at noe er å anse som innsideinformasjon; at det er (1) presise opplysninger, (2) [som] ikke offentlig kjent (3) [og] egnet til å påvirke kursen merkbart. Hva er merkbart? Merkbart er nevnt i forarbeider og andre rettskildefaktorer til minst å bevege kursen et sted mellom 1 % til 10 %. Ingen personer har lov til å handle med slik informasjon, verken primærinnsidere eller utenforstående. Primærinnsidere som handler må med andre ord påse at de ikke sitter med opplysninger som nevnt ovenfor.

Det man kan stille spørsmål ved er om et helt fritt marked vil gi symmetrisk informasjon, eller om noen aktører vil nyte godt av en informasjonsassymetri under et regime som ikke reguler informasjonsflyt og straffer handel utført på bakgrunn av slik informasjon.

Hvordan vil en uregulert markedsplass for finansielle instrumenter se til at slik informasjonsassymetri ikke finner sted (Med uregulert menes at offentlig myndighet ikke stiller krav til handelsskikk på markedsplassen)? Eller er premisset for dette spørsmålet feil; altså om det i det heletatt skal tas noe hensyn til hvem som får hvilken informasjon, og hvordan de velger å agere på bakgrunn av informasjonen?

La oss avgrense diskusjonen til de enkleste finansielle instrumentene, nemlig omsettlige verdipapirer (aksjer og obligasjoner). Under fri kapitalisme kan vel ikke utstederen av et verdipapir fastsette hvor og hvordan et slikt instrument skal omsettes i sekundærmarkedet? I såfall kan man ikke anse seg som en fullverdig eier av verdipapiret, siden man ikke har fri omsetningsrett for dette.

Hvis utsteder ikke har tilgang til å begrense omsetningsvilkårene i annenhåndsmarkedet så kan en hvilken som helst investor gjøre handler i instrumentet på den markedsplassen han måtte ønske. Videre kan en hvilken som helst markedsplass akseptere handel i et hvilket som helst instrument, uten at det må påse at de som handler ikke har innsideinformasjon mv.

Det vil altså være mulig for de med innsideinformasjon å handle aksjer og obligasjoner i andre markeder som noterer de samme papirene, men hvor kravet til informasjonssymmetri i markedet ikke foreligger.

Her vil muligens de mest transparente markedsplassene vinne markedsandeler, mens omsetning på andre markedsplasser vil være mindre, fordi disse ikke påser at folk med bedre informasjonskilder (tilgang til interne regnskaper mv.) utnytter de uten slik tilgang.

Likevel vil man kunne utnytte en slik situasjon. Man kan eksempelvis dumpe en større aksjepost på den uregulerte markekdsplassen. Dette kan skape hysteri i totalmarkedet for verdipapiret, deretter kan man vinne stort på å sitte med et derivat som slår positivt ut ved negativ utvikling i det underliggende verdipapiret, altså den dumpede aksjen.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 28 Jan 2012, 06:47
Vegard Martinsen
Under fri kapitalisme kan vel ikke utstederen av et verdipapir fastsette hvor og hvordan et slikt instrument skal omsettes i sekundærmarkedet?


Det er vel slik at man kan selge med betingelser? Slik som f.eks. en bok kan selges med copyright på innholdet?

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 28 Jan 2012, 07:19
-Henrik-
Ja, men er det slik at man skal kunne selge en bok med betingelse om at denne kan ikke selges på finn.no for eksempel? Eller kanskje enda verre; denne kan ikke videreselges overhodet.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 28 Jan 2012, 08:01
-Henrik-
Jeg har skrevet litt om det i foregående innlegg, men jeg vil at dette skal være klinkende klart. All handel med innsideinformasjon, uansett av hvem, er ulovlig i følge verdipapirhandelloven.

I vphl §3-2 fastlås de kumulative vilkårene for hva som er innsideinformasjon. Lovens §3-3 definerer hva som er misbruk av informasjon som nevnt i §3-2. §17-3 første ledd sier at Med bøter eller fengsel inntil seks år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3-3 første ledd eller § 3-8, jf. forskrift gitt i medhold av denne..

Kort sagt: Har du innsideinformasjon og kjøper, selger, bytter, tegner enten direkte eller indirekte, eller tilskynder andre til å gjøre dette, så risikerer du bøter eller fengsel i inntil 6 år. Det eneste du kan gjøre er mao å kansellere en ordre som allerede ligger inne, da dette verken er tegning, kjøp, salg eller bytte. Du kan imidlertid ikke rådgi andre til å kansellere sine ordre jf. rådgivningsforbudet i vphl §3-7.

Det er imidlertid noen reservasjoner fra dette, og det er eksempelvis hvis to personer er motparter i en handel og begge sitter med samme innsideinformasjon, at man handler i motsatt retning av innsideinformasjonen eller at dine planer om oppkjøp i seg selv er kursdrivende. Hvis du jobber for et firma som planlegger et oppkjøp, kan du imidlertid ikke handle med slik informasjon.

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 28 Jan 2012, 08:19
Vegard Martinsen
-Henrik- skrev:Ja, men er det slik at man skal kunne selge en bok med betingelse om at denne kan ikke selges på finn.no for eksempel? Eller kanskje enda verre; denne kan ikke videreselges overhodet.


I prinsippet, Ja, men dette vil være vanskelig å kontrollere blir overholdt.

Slik vil så og si aldri forekomme, og jeg vet om kun ett tilfelle: Det var en meget eksentrisk person i det liberalistiske miljøet i USA som tok betalt for å holde fordrag om sine teorier, men han satte som betingelse for de som kom på foredragene at de ikke måtte snakke med utenforstående (folk som ikke hade vært til stede) om hva de hadde hørt under foredragene. Så derfor var det ingen som under denen personens levetid kunne fortelle hva denne foredsragsholderen snakket om annet enn i helt generelle trekk. (I am not making this up)

Re: Innsidehandel i et liberalistisk samfunn?

InnleggSkrevet: 03 Feb 2012, 13:53
kjetilfp
Jeg vil tro at i et liberalistisk samfunn vil aksjehandel basert på innsideinformasjon være lov. I hvert fall hvis jeg får utforme lovverket. Men så klart enhver markedsplass kan jo lage sine egne regler. Jeg tror neppe noen markedsplass frivillig lager slike regler som er så håpløst vanskelige å håndheve.

Hver ordre på børs er et lite stykke informasjon. Alle som har deltatt i små klasseromforsøk hvor informasjonen om aksjen er asymmetrisk fordelt blir slått av hvordan ved at alle handler basert på sin del av informasjonen, gruppen (markedet) samlet kommer frem til hva verdien på aksjen er. Ved å hindre noen aktører som sitter på essensiell informasjon fra å handle så når ikke denne informasjonen markedet. Milton Friedman sa: "You want more insider trading, not less. You want to give the people most likely to have knowledge about deficiencies of the company an incentive to make the public aware of that."

Dessuten hvor går grensen til innsideinformasjon? Analyseavdelignene til meglerhusene jobber dag og natt for å få et lite forsprang til de andre aktørene. Hver handel de gjør baserer seg på at de har litt mer informasjon enn de andre aktørene.

Slik jeg ser det så er innsidehandel en forbrytelse uten offer fundert i en "dette-liker-vi-ikke-holdning". Forbudet mot aksjehandel basert på innsideinformasjon har bakgrunn i en ekstrem barnslig rettferdighetssans.

En interessant observasjon er nettstedet intrade.com som er bevisst opprettet for å få innsidere til å avsløre informasjonen de sitter med ved å satse penger.