VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Diskusjon om generelle politiske temaer, som ikke passer inn under innenriks/utenriks.

VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg Vegard Martinsen 15 Feb 2013, 08:32

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nors ... tid=576547

Dette er de 88 løftebruddene

Her er de 88 løftene statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans regjering ikke klarte å nå.


Kultur

1. KULTURSKOLE: Lovte rimelig plass i kulturskolen til alle: Ulik pris i kommunene.

2. SKRINLAGT: Utrede muligheten for kulturbåt.

Krim

3. POLITIAKSJON: Effektivt, profesjonelt og serviceinnstilt politi, med ressurser til forebyggende arbeid og økt status: Svært omstridt.

4. POLITIAKSJON II: Flere politibetjenter slik at politireformen oppfylles: Svært omstridt.

5. GAMMELT UTSTYR: Sørge for investeringer i utstyr og kjøretøy: Nye biler og våpen, men politiet har gammelt IKT-utstyr.

6. SKRINLAGT: Frister for behandling av straffesaker.

7. SKRINLAGT: Pålegge nettleverandører filter.

Inkluderende arbeidsliv

8. NULLMÅL: Handlingsplaner med måltall for rekruttering av funksjonshemmede og innvandrere til offentlige stillinger: Ikke ny handlingsplan.

Bolig- og sosialpolitikk

9. BYGG: Sette i gang program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger: Ikke innført.

10. HOSPITS: Avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig: Hospits er ikke avviklet.

11. SKRINLAGT: Låneordning med rente- og avdragsutsettelse til kommunene, for bedre tomtepolitikk.

12. SKRINLAGT: Singelmeldingen.

13. FATTIGDOM: Redusere økonomiske forskjeller og avskaffelse fattigdom: Det er fortsatt fattige i Norge, og diskutabelt om forskjellene er redusert. Antall bostedsløse har økt.

Norge som miljønasjon

14. FORURENSING: Begrense utslipp av ikke-nedbrytbare miljøgifter og klimagasser, og begrense luftforurensningen: Utslippene øker, ifølge SFT.

15. UTSLIPPSKUTT: Betydelige deler av Norges klimaforpliktelser fra Kyoto skal tas nasjonalt: CO2-utslipp i Norge har økt, så ikke i rute i forhold til nasjonalt kuttmål i Kyoto-perioden 2008-2012.

16. STRENGERE: Sektorer som er pålagt CO2-avgift skal fortsatt ha denne istedenfor kvoter: Alle sektorer er i kvotesystemet.

17. SMÅKRAFT: Fylkesvise planer for småkraftverk: Ikke alle fylker har planer.

18. FORURENSING II: Nå målet for nitrogenutslipp til vann: Ikke nådd, 38 prosent reduksjon, målet er 50 prosent.

19. FÆRRE ARTER: Stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010, og ny Naturmangfoldlov: Ny lov, men klarer ikke stanse tapet av naturmangfold innen 2010.

20. REGNSKOGTØMMER: Utrede forbud mot import av tropisk tømmer: Utredet, men ikke forbud.

21. LOKALT MILJØ: Gjenreise fagkompetansen i kommunene innen miljøvern: Ikke alle kommuner har miljøvernkonsulenter.

22. VERN: Evaluere vern i forhold til bosetning og næringsutvikling: Ikke gjennomført helhetlig evaluering.

23. HUNDEFARE: Nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å gi dyreeiernes rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep: Hunder omfattes ikke av paragrafen.

24. RØDGRØNT SØPPEL: Opprette et eget statsforetak for avfallsforebygging og gjenvinning: Ikke gjort.

25. GIFTREGISTER: Opprette en kjemikaliedatabase: Ikke gjennomført, under utarbeiding.

26. GIFTINFO: Styrke informasjonen om og merking av produkter som inneholder farlige kjemikalier: Samme som over.

Energipolitikk

27. GRØNN BOM: Innføre grønne sertifikater for ny fornybar energi. Dersom ikke, skal andre virkemidler vurderes: Ikke grønne sertifikater, men andre virkemidler.

28. VINDSTILLE: Øke utbyggingen av vindkraft og nasjonal koordinering av vindkraftutbyggingen: Lite utbygging av vindkraft og ingen samlet plan.

29. DYR OLJE: Utvinningsgraden i feltene må økes ved forskning og bruk av CO2-injeksjon: Studie viste lavt potensial og høye kostnader.

30. SKRINLAGT: Vurdere om det skal sendes søknad om at Barentshavet skal gis status som særlig sårbart område.

31.GASSBLØFF: Regjeringen har startet utbyggingen av gasskraft på Kårstø med mål om at rensing innen 2009: Ikke nådd målet.

32. MÅNELANDING: Nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning: Mongstad fikk konsesjon til å drive uten rensing. Rensing kommer først senere.

Barn, utdanning og forskning

33. BARNEHAGE: Sikre full barnehagedekning: Ikke 100 prosent.

34. IKKE SÅ BILLIG: Trinn to i makspris: Ikke innført innen 2007.

35. KONTANTSTØTTE: Legge om kontantstøtten: Ikke lagt om.

36. KOMPETANSE: Tiltaksplan for øke antall førskolelære og opprettholde krav om kompetanse blant førskolelærere: Andelen med kompetanse har gått ned.

37. PAPPAPENGER: Selvstendig permisjonsrettigheter til far: Kun noen grupper har fått.

38. HELDAGSSKOLE: Flere undervisningstimer i grunnskolen. Lengden på skoledagen skal trappes opp til 28 undervisningstimer i uken: Trappet opp, men ikke nådd 28 timer.

39.FRAFALL: Styrke samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, for å hindre at elever slutter: Flere tiltak, men rundt 30 prosent slutter.

40. KLASSE: Kontaktlærere skal ikke ha ansvar for mer enn 15 elever i skolen: Droppet tallgrensen.

41. SKOLE: Opprettholde en desentralisert skolestruktur: Aldri lagt ned flere små skoler enn nå.

42. LEIRSKOLE: Leirskole skal være gratis: Praktiseres ulikt i kommunene.

43. SFO: Styrke og gjøre rimeligere SFO: Praktiseres ulikt i kommunene.

44. SKRINLAGT: At alle elever som har gjennomført 13 års skolegang får generell studiekompetanse.

45. SLUTTER: Øke andelen som fullfører videregående opplæring: Rundt 30 prosent slutter.

46. KJØPEKRAFT: Øke borteboerstipend: Kun prisjustert stipendet, og ikke hevet borteboerstipendet særskilt.

47. ETTERUTDANNING: Arbeide for finansieringsordning for etter- og videreutdanning: Ikke igangsatt.

48. ALDERSGRENSE: Vurdere å fjerne aldersgrensen for rett til videregående opplæring: Ikke fjernet, kun utvidet.

49. HØYERE UTDANNING: Legge til rette for uavhengig og god undervisning ved universiteter og høyskoler: Ifølge SSB har utdanning og forskning tapt under den rødgrønne regjeringen.

50. SYSTEM: Utvikle bedre finansieringssystem for å fremme desentralisert høyere utdanning: Ikke gjennomført, men varslet.

51. KVALITETSREFORMEN: Realisere kvalitetsreformens mål: Ikke alle mål nådd.

52. FATTIGE STUDENTER: Sikre studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid: Kun prisjustert.

53. FORSKNINGSMÅL: Heve forskningsinnsatsen slik at Norge ligger på 3 prosent av BNP: Ikke nådd.

Samferdsel

54. DRIVSTOFF: Redusere priser gjennom fraktutjevningsordningen: Ikke gjeninnført.

55. RABATT: Ungdomskort med 50 prosent kollektivrabatt. Ikke innført.

56. VINTERSTOPP: Opprettholde Hurtigrutens transporttilbud hele året: Ikke like godt tilbud om vinteren.

57. SMALBÅND: Høyhastighets bredbånd til alle innen utgangen av 2007: Nådde ikke målet innen 2007, og hastigheten er omdiskutert.

Internasjonal politikk

58. INGEN SCHENGEN-GJENNOMGANG: Regjeringen lovte en samlet gjennomgang av Schengen-avtalen.

59. BISTAND: Lovte 1 prosent av BNI til bistand, deretter opptrapping i denne perioden. Løftet om opptrapping er brutt.

Næringspolitikk

60. NÆRINGSKONTOR: Servicekontorer for næringslivet skulle opprettes i hele landet. Men fortsatt svært varierende tilbud.

61. INGEN TRANSPORTSTØTTE: Skulle vurdere å øke den regionale transportstøtteordningen - den er i stedet avskaffet.

62. NY REDERISKATT: Bryter med punktet om å videreføre eksisterende ordninger for norske rederier og sjøfolk.

63. GASSFERGER: Skulle erstatte riksvegferger med gassferger, men ingen nye gassferger på vannet som følge av regjeringens politikk. Stilt krav om gass ved fem nye konsesjoner.

64. MERKEVARER: Innføre sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å markedsføre seg som en del av den norske merkevaren. Ikke på plass.

65. PROFESJONELT EIERSKAP:

Håndteringen av Aker-bråket kan neppe kalles profesjonell.

66. NY ERVERVSLOV: Sentralt løfte i valgkampen, da Union-nedleggelsen dominerte. Er vraket.

67. INDUSTRIKRAFT: Lovet eget kraftregime for industrien, men har slitt med å finne løsninger industrien og LO kan godta.

Fiskeri- og landbrukspolitikk

68. REKRUTTERINGSKVOTER:

Har ikke opprettet slike kvoter, men andre tiltak for å få ungdom inn i fiskerinæringen har kommet.

69.DISTRIKTSKVOTEORDNING: Skulle forsterkes og brukes mer aktivt, men er forkastet.

70. MERKEORDNING FOR FISK: Etablere et offisielt system for kvalitetsmerking. Ikke gjort.

71. FÔRKVOTER: I oppdrettslaksbransjen: Forkastet.

72. WTO: Lovte totalgjennomgang av WTO-forhandlingenes konsekvenser for norsk landbrukspolitikk. Ikke gjennomført.

73. ØKO-MAT: Målet var andel på 15 prosent økologisk matproduksjon og forbruk i 2015. Er ikke i rute mot målet.

74. MER TIL MATTILSYNET: Mattilsynet skulle i større grad finansieres av det offentlige - men andelen er økt med fattige én prosent i perioden.

Lokal- og regionalpolitikk

75. REKRUTTERE POLITIKERE: Gjøre det lettere for personer med omsorgsansvar og/eller funksjonshemning å påta seg politiske verv. Har kun informert kommunene om pliktene de allerede hadde.

76. KOMMUNEØKONOMI: Lovte forpliktende flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen. Men la frem uforpliktede plan - og driftsresultatet i kommunene var rekordsvakt i 2008.

77. NYE REGIONER: Skulle etablere nye og større regioner fra 2010. Droppet nye regioner.

Helse og omsorg

78. BEHANDLE FLERE, KORTE VENTETIDER: Ventetidene ved sykehusene økte fra 2006 til 2008. Antall i behandlingskø vokste med over 30 000 fra 2006 til utgangen av 2008.

79. FRIVILLIGE SYKEHUS: Skulle sikres gode vilkår, men disse sykehusene sliter fortsatt med en udekket pensjonsregning.

80. REHABILITERING: Lovte rehabilitering til alle som trenger det, men ventelistene har blitt lengre.

81. EGENANDELER: Skulle reduseres, men har økt i takt med prisstigningen.

82. TANNHELSE: Skulle starte arbeidet med en offentlig tannhelsereform, men kun museskritt er tatt. Ap og SV lover fortgang - i neste periode.

83. LEGER: Lovet en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem. Ikke innført.

84. RUS: Regjeringen lovte raskere hjelp til rusavhengige. Ventetidene ved rustilbud har økt.

Fornyingspolitikk

85. ANBUD: Heve terskelverdien for anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp opp mot EU-nivå. Droppet.

Innvandring og integrering

86. ULOVLIG: Sikre bedre kontroll med utlendinger som er ulovlig i Norge. Resultat: Støtte til to forskningsprosjekter.

87. FLYKTNINGER: Skulle øke kvoten med FN-flyktninger til 1500. Stoppet på 1200.

88. INTERVJU: Skulle utvide ordningen med å innkalle søkere med innvandrerbakgrunn til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, men ikke pålegg - kun oppfordring.
(VG - 18:23 22.06.2009)
Vegard Martinsen
 
Innlegg: 7868
Registrert: 07 Sep 2003, 12:07

Re: VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg simon 15 Feb 2013, 12:07

So ? Vi må vel være glad at mange av disse "løftene" ikke er innfridd ?
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg -Henrik- 16 Feb 2013, 16:37

simon skrev:So ? Vi må vel være glad at mange av disse "løftene" ikke er innfridd ?


Motivasjonen bak er kanskje å vise at de rødgrønne lover mer enn de kan holde, fordi de ønsker å trekke velgere, eller for å vise at velferdsstaten påtar seg en umulig oppgave?
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg simon 16 Feb 2013, 17:00

Ja, bevares, jeg vet da hva Vegards motivasjon er :)

Men folk flest er vant til at særlig Høire faktisk og reellt kritiserer dem for ikke å innfri "løftene" sine. Og det er ille. En Høiremann ville sagt det samme i fullt alvor.
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo

Re: VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg -Henrik- 16 Feb 2013, 20:35

simon skrev:Ja, bevares, jeg vet da hva Vegards motivasjon er :)

Men folk flest er vant til at særlig Høire faktisk og reellt kritiserer dem for ikke å innfri "løftene" sine. Og det er ille. En Høiremann ville sagt det samme i fullt alvor.


:) Beklager, jeg så ikke bakgrunnen for spørsmålet ditt, og tok det for face value.

Ja, Høyre lover jo stort sett det samme, men de skal styre bedre og mer effektivt...
-Henrik-
 
Innlegg: 287
Registrert: 24 Nov 2008, 23:21

Re: VGs liste over de rødgrønnes løftebrudd

Innlegg simon 16 Feb 2013, 20:41

-Henrik- skrev:de skal styre bedre og mer effektivt...


Og det er ille. Takk og pris for at de er tildels ineffektive.

"Thank God we didn't get all the government we paid for" - Will Rogers
simon
 
Innlegg: 1750
Registrert: 08 Sep 2003, 14:11
Bosted: Oslo


Gå til Generell politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron